Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Abeceda BB-rozhlasu

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

04. 12. 2014 10:05

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielací čas: sobota: od 13:00 - 14:30 nedeľa: od 13:00 - 15:00

Uvedené poplatky platia pre Rádio Regina Banská Bystrica: sobota, nedeľa: samostatný pozdrav 9,90 € vrátane DPH. Platbu možno uhradiť poštovým poukazom na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, ulica prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica, alebo poštovým poukazom na nižšie uvedené číslo účtu, prípadne osobne priamo v budove Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici na ulici prof. Sáru č. 1, v čase 10:30 - 15:30, alebo poukázať bankovým prevodom: číslo účtu: 2624455221/1100, ( IBAN: SK69 1100 0000 0026 2445 5221) variabilný symbol: 450.

V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke pri vklade uviesť meno žiadateľa alebo jubilanta. Originál alebo kópiu poštovej poukážky alebo dokladu o bezhotovostnej úhrade za hudobný pozdrav pošlite prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu:
RTVS, Slovenský rozhlas, ulica prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica.

V prípade objednávky hudobného pozdravu elektronickou poštou je tiež potrebné priložiť doklad o úhrade. Slovenský rozhlas vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie.

Pravidlá objednávky: Čitateľne napísaný text pozdravu a doklad o úhrade musí byť doručený do redakcie najneskôr 14 dní pred termínom vysielania. Rozhoduje deň doručenia Vašej žiadosti k nám do redakcie. V prípade nedodržania tejto lehoty si redakcia vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na iný termín, ktorý jej vyhovuje z programových a technických dôvodov. Text gratulácie by nemal presiahnúť dĺžku 14 riadkov. Žiadosť doplňte o telefonický kontakt.

Slovenský rozhlas je oprávnený: - neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, - neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi, - upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný, - odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Podrobnejšie informácie získate na banskobystrickom telefónnom čísle 048/471 71 45, alebo e-mailom: pozdravy.stred@rtvs.sk.
Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste žiadosti o slovný a hudobný pozdrav pre svojho oslávenca odoslali 2 týždne pred termínom odvysielania.

Kontakty:
Rozhlas a televízia Slovenska
organizačná zložka Slovenský rozhlas
ulica prof. Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
e-mail: pozdravy.stred@rtvs.sk
Telefón: 048/471 71 45

Formulár

Stiahnuť formulár na objednanie hudobného pozdravu

Živé vysielanie
??:??