Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Hudobné pozdravy

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

16. 11. 2017 14:00

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielacie dni: sobota –od 13:00 –do 14,30, nedeľa od 13,00 do 15,00 hod. Poplatok za objednaný pozdrav:  sobota, nedeľa: 9,90 € vrátane DPH.
Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou typu H na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica , prípadne osobne od 10,00 do 15,30 hod. priamo v budove RTVS v Banskej Bystrici na Ulici Prof. Sáru č. 1, alebo poukázať bankovým prevodom: číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2445 5221,   variabilný symbol: 450.  V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno žiadateľa. Doklad o úhrade (aj v prípade bezhotovostnej platby) spolu so Žiadosťou pošlite prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica alebo elektronicky na mail: pozdravy.stred@rtvs.sk . 

RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie.
 Pravidlá objednávky: Čitateľne napísaný text pozdravu (max.10 riadkov) a doklad o úhrade musí byť doručený do redakcie najneskôr 14 dní pred termínom vysielania. Rozhoduje deň doručenia Vašej žiadosti k nám do redakcie. V prípade nedodržania tejto lehoty si redakcia vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na iný termín, ktorý jej vyhovuje z programových a technických dôvodov. Žiadosť doplňte o telefonické kontakty.
RTVS je oprávnené:
- neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, - neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi,
- upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný,
- odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Kontakty:
Rozhlas a televízia Slovenska
organizačná zložka Slovenský rozhlas
ulica prof. Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
e-mail: pozdravy.stred@rtvs.sk
Telefón: 048/471 71 45

Formulár

Stiahnuť formulár na objednanie hudobného pozdravu

Živé vysielanie
??:??