3. Európsky cyklistický piknik na Trojmedzí

V zdravom tele

3. Európsky cyklistický piknik na Trojmedzí

08. 06. 2016 14:00

Máte radi aktivity vo voľnom čase s rodinou a známymi? Obdivujete horské výhľady? Tak v tom prípade je táto akcia práve pre Vás! Už 18. júna sa tri rozhlasové stanice z troch štátov po tretí raz stretnú na beskydskom Trojhraničí  na 3. Európskom cyklistickom pikniku.

Všetkých Vás pozývame!
Prevezte sa na bicykli jednou z trás cez Slovensko, Česko a Poľsko. Pikniku sa môžu zúčastniť profesionáli i tí, ktorí cyklistické dobrodružstvo len začínajú prežívať. Európsky cyklistický piknik  - to nie sú profesionálne preteky, je to podujatie, propagujúce  aktívny odpočinok, v rámci ktorého nebude chýbať dobré jedlo, výborná hudba a súťaže o ceny. Príďte a spolu s nami spoznávajte kultúru a okolie Trojmedzia, kde sa stretávajú hranice troch štátov, troch kultúr a spoločností.

Cyklistické trasy budú viesť  cez tri obce:


•    Obcou Čierne na Slovensku (prenosový voz Rádia Regina bude tradične na futbalovom štadióne)
•    Obcou Hrčava v Česku
•    Obcou Istebna v Poľsku

Partneri projektu:
Rozhlas a televízia Slovenska  - Rádio Regina Banská Bystrica, Polskie radio Katowice, Český rozhlas Ostrava


Úplné znenie pravidel III. Európskeho cyklistického pikniku

I. Základné ustanovenia
1.    Spoluorganizátori III. Európskeho cyklistického pikniku sú: Polskie Radio Katowice, ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice, Poľsko (www.radio.katowice.pl) a Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej (Obecné centrum kultúry, propagácie, turistických informácií a Verejná knižnica Istebna), 43-470 Istebna 68, Poľsko (www.istebna.eu)
2.    Partneri:
•    Rozhlas a televízia Slovenska  - Štúdio Banská Bystrica
•    Český rozhlas Ostrava
•    Tauron Polska Energia
•    Obec Čierne (SK)
•    Obec Hrčava (CZ)
•    Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu (Združenie milovníkov beskydského folklóru, hudby a spevu) "Pod Ochodzitą".
3.    Cieľ III. Európskeho cyklistického pikniku:
•    regionálna integrácia
•    prezentácia kultúry národov Vyšehradskej skupiny
•    popularizácia cyklistiky a cykloturistiky
•    propagácia zdravého štýlu života, aktívneho odpočinku a rekreácia v rámci cyklistickej akcie
•    propagácia Trojmedzia
4.    Termín: sobota, 18. júna 2016.
5.    Miesto III. Európskeho cyklistického pikniku a cieľ pretekov: Trojmedzie v Jaworzynce (pohraničie PL-CZ-SK).
6.    V rámci III. Európskeho cyklistického pikniku sa uskutoční cyklistický výlet na územie troch susediacich štátov, tj. Poľska, Česka a Slovenska. Trasy výletov v rámci III. Európskeho cyklistického pikniku budú dostupné najneskôr 1. júna 2016 na mapách publikovaných na internetových stránkach spoluorganizátorov a partnerov.
Trasa MINI RADIO – dĺžka okruhu 8 km (veľmi ľahká)
Trasa MEGA RADIO – dĺžka okruhu 20 km (len pre bicykle MTB)
Trasa SILNICE RADIO – dĺžka okruhu 60 km (pre cestné bicykle)
7.    Program:
9:00 –   otvorenie kontrolných stanovíšť, vydávanie účastníckych kariet
10:00 – otvorenie akcie a štart
12:00 – 16:00 – zábava pro deti
13:30 – štart pretekov na horských bicykloch XC „Trojmedzie MTB”
15:30 – hodnotenie výletu, pretekov a odovzdávanie cien
16:00 – vystúpenie skupiny „Hornická kapela“ (CZ)


II. Pravidla účasti v pikniku:
1.    Piknik a výlet majú rekreačný charakter, účasť je bezplatná.
2.    Počet účastníkov nie je limitovaný, účasť nevyžaduje skoršiu registráciu.
3.    Pre účastníkov pikniku sú zabezpečené:
•     gastronomické stánky regionálnych kuchýň (možnosť zakúpenia jedla a pitia)
•     stánky umelcov a ľudových remeselníkov predstavujúcich štáty Vyšehradskej skupiny
•     súťaže
•     vystúpenia hudobných skupín
4.    Každý z účastník pikniku, dospelý alebo dieťa, je povinný mať so sebou doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
III.  Pravidla účasti na výlete
1.    Výletu sa môžu zúčastniť plnoletí, podľa bodu 2. a 3., pričom každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. 
2.    Osoby vo veku 16-17 rokov sa výletu môžu zúčastniť len s písomným potvrdením rodičov alebo zákonných zástupcov (príloha „Vyhlásenie účastníka výletu na Trojmedzie“ je na stiahnutie na internetových stránkach spoluorganizátorov a partnerov alebo v deň pikniku v mieste kontrolných stanovíšť).
3.    Osoby do 15 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len pod stálym dohľadom plnoletej osoby.
4.    Každý účastník, a v prípadoch, o ktorých sa jedná v bodoch 2. a 3., zákonný zástupca účastníka, je povinný podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave alebo predložiť osvedčenie od lekára o absencii zdravotných kontraindikácii dovoľujúcich dlhú jazdu na bicykli (príloha „Prehlásenie účastníka výletu na Trojmedzie“ je na stiahnutie na internetových stránkach spoluorganizátorov a partnerov, alebo v deň pikniku na kontrolných stanovištiach). 
5.    Aby ste sa stal plnohodnotným účastníkom výletu, je potrebné:
a.    predložiť v deň pretekov, v jednom z kontrolných stanovíšť, vyplnené a podpísané „Vyhlásenie účastníka výletu na Trojmedzie“. Vyhlásenie si môžete stiahnuť z internetových stránok usporiadateľa, spoluorganizátorov a partnerov, alebo ho získať v deň pikniku na niektorom z kontrolných stanovíšť.
b.    v deň výletu vyzdvihnúť v jednom z kontrolných stanovíšť účastnícku kartu.
6.    Účasť na pretekoch je na vlastné náklady a riziko účastníka.
7.    Každý účastník sa zaväzuje k bezpečnej jazde so zapnutou prilbou po celej trase. Každý účastník si poistenie hradí na vlastné náklady a vo vlastnom záujme.
8.    Každý účastník je povinný mať vlastné poistenie.
9.    Každý účastník je povinný sa zoznámiť s pravidlami zverejnenými na stránkach spoluorganizátorov a partnerov.
10.    Spoluorganizátori nie sú zodpovední za nehody počas príchodu a odchodu účastníkov na akcii.

IV. Organizácia výletu

1.    Cyklistický výlet je akcia dostupná verejnosti, má rekreačný charakter (nie športový).
2.    Cyklistický výlet sa uskutoční na asfaltových, lesných a poľných cestách, bez povolenia na zvláštne využívanie.
3.    Trasa bude čiastočne označená pre lepšiu orientáciu v teréne.
4.    Každý účastník výletu má za úlohu absolvovať jednu z tras výletu, čo potvrdí minimálne 3 pečiatkami na účastníckej karte.
5.    Na trasu výletu je možné vojsť na akomkoľvek mieste.
6.    Na trase budú funkčné 4 kontrolné stanovištia– z toho 3 open-air rozhlasové štúdia z Česka, Poľska a Slovenska. 
7.    V kontrolných stanovištiach účastníci dostanú účastnícke karty obsahujúce mapu výletu s popisom jednotlivých trás a lokalizáciu kontrolných stanovíšť. Mapy výletu budú dostupné na internetových stránkach spoluorganizátorov a partnerov.
8.    V kontrolných stanovištiach budú pečiatkované tiež účastnícke karty potvrdzujúce prejazd trasou výletu.  
9.    Kontrolné stanovištia budú jasne a čitateľne označené logami a identifikačnými symbolmi rozhlasových staníc.
10.    Organizátori budú čakať na účastníkov výletu v kontrolných bodoch od 9:00 do 14:30.
11.    V Poľsku, Česku i na Slovensku je povinný pravostranný prejazd. Všetci účastníci na verejných komunikáciách sú povinní držať sa pravej strany vozovky a dodržiavať predpisy cestnej premávky, ktoré platia v jednotlivých štátoch.
12.    Účastníci výletu musí dbať na bezpečnosť obzvlášť pri vjazde vozidiel z bočných ciest, polí, lesov alebo jednotlivých budov a objektov.
13.    Spoluorganizátori nenesú zodpovednosť za prípadné kolízie na trase.
14.    Na trase sú strmé stúpania, ostré zatáčky a príkre zjazdy.
15.    Spoluorganizátori nenesú hmotnú zodpovednosť za predmety stratené počas konania pikniku. 

V. Výhody:
1.    Usporiadateľ poskytuje:
•    základný mobilný technický servis počas jazdy  trasou,
•    označenie trasy,
•    základnú zdravotnú starostlivosť.


VI. Záverečné ustanovenia:
1.    Výlet sa uskutoční bez ohľadu na poveternostne podmienky, s výnimkou prírodných pohrôm a udalostí spôsobených „vyššou mocou” na území, kde sa akcie odohráva.
2.    Spoluorganizátori si vyhradzujú právo zrušiť piknik, zmeniť jeho dátum, zmeniť trasu z dôvodu prírodných pohrôm alebo iných udalostí spôsobených prípadom „vyššej moci”.
3.    Spoluorganizátori si vyhradzujú právo na zmeny pravidiel počas prípravného obdobia, aby bol zaistený čo najlepší konečný priebeh výletu, a to v súlade s očakávaniami účastníkov a externých podmienok. 
4.    Po skončení III. Európskeho cyklistického pikniku sa každý z účastníkov vracia do miesta bývania na vlastnú zodpovednosť.
5.    Počas výletu platí absolútny zákaz konzumácie alkoholu a iných omamných látok.
6.    Za následky porušenia pravidiel prejazdu a iných pravidiel účastník zodpovedá osobne. Účastníci výletu sú zodpovední za správny technický stav bicyklov, všetky možné opravy zariadení a iné situácie, kedy je potrebné zastaviť, musia prebiehať na bezpečnom mieste, na krajnici.
7.    Prosíme všetkých účastníkov, aby neznečisťovali trasu výletu a k životnému prostrediu boli ohľaduplní.
8.    Účastníci nesú občianskoprávnu zodpovednosť a právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z ich viny a spôsobené tretím osobám.
9.    Akceptáciou týchto pravidiel sa účastníci vzdávajú práva usilovať sa o právne a spätné vyšetrovanie usporiadateľa alebo jeho dodávateľov v prípade nehody alebo škody súvisiacej s výletom.
10.    Účastníci výletu podpisom vyjadrujú uvedenému v bodu III 2. a 5. súhlas so spracovaním osobných údajov Radiem Katowice SA.
11.    Správcom osobných údajov poskytovaných účastníkom je Radio Katowice SA.
12.    Radio Katowice SA je oprávnené spracovávať osobné údaje len za účelom správneho prevedenia akcie.
13.    Na základe platného zákona o ochrane osobných údajov účastníci výletu máju právo prístupu k svojim osobným údajom a právo dožadovať sa opravy alebo zrušenia týchto údajov.
14.    Všetci účastníci III. Európskeho cyklistického pikniku súhlasia s publikáciou fotografií, na ktorých sú v priebehu III. Európskeho cyklistického pikniku zachytení, v médiách a v propagačných materiáloch usporiadateľa.
15.    Fotografie, videa a rozhovory s účastníkmi III. Európskeho cyklistického pikniku môžu byť použité v rozhlase, televízii a ďalších médiách.
16.    Konečná interpretácia pravidiel patrí Radiu Katowice SA. V sporných situáciách rozhodnutie Radia Katowice SA. je rozhodnutím konečným.


Na stiahnutie:

Program

Kódex správneho cyklistu

Úplné znenie pravidel III. Európskeho cyklistického pikniku

Vyhlásenie účastníka Európskeho cyklistického pikniku

Mapa trasy
Živé vysielanie
??:??