Športová televízia
Športová televízia

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Milí poslucháči, vysielanie Hudobných pozdravov počas vianočných sviatkov a Nového roka je nasledovné:
25.12.2021 NEVYSIELAME
26.12.2021 – VYSIELAME
1.1.2022 – NEVYSIELAME
2.1.2022 –VYSIELAME
- Uzávierka na dané termíny je  - do 10.decembra 2021

Najbližšie voľné termíny na odvysielanie hudobného pozdravu sú
12.12. - 18.12. - 19.12. - 26.12.
Prosím, neposielajte žiadosti na predchádzajúce termíny, sú plne obsadené.

Ďakujeme za pochopenie.
Váš tím Hudobných pozdravov

Upozornenie:

Vážení poslucháči, priaznivci Hudobných pozdravov, v súvislosti s epidemickou situáciou ohľadne koronavírusu máme v budove RTVS na ulici Prof.Sáru č.1 v Banskej Bystrici ZRUŠENÉ hodiny určené na osobné podanie Žiadosti o hudobný pozdrav.
Platí až do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie
 

Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielacie dni: sobota –od 13:00 –do 15,00, nedeľa od 13,00 do 15,00 hod. Poplatok za objednaný pozdrav:  sobota, nedeľa: 9,90 € vrátane DPH.
Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou typu H na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica , alebo poukázať bankovým prevodom: číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2445 5221, variabilný symbol: 450.  V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno žiadateľa. Doklad o úhrade (aj v prípade bezhotovostnej platby) spolu so Žiadosťou pošlite prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica alebo elektronicky na mail: pozdravy.stred@rtvs.sk . 

Pravidlá objednávky: Prijímame čitateľne napísaný text pozdravu (max.10 riadkov, veľkosť písma 14)  spolu s dokladom o zaplatení.  Do vysielania sa žiadosť dostane, ak bude do redakcie doručená minimálne 14 dní pred dátumom vysielania, resp. pokým sa nevyčerpajú voľné miesta na daný termín – podľa toho, čo nastane skôr. V úvode našej stránky sú vždy aktualizované najbližšie voľné termíny. V prípade nedodržania týchto pravidiel si redakcia vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na iný termín, ktorý jej vyhovuje z programových a technických dôvodov. Žiadosť doplňte aj o telefonické kontakty. Prosíme, neuvádzať mená zosnulých príbuzných.
RTVS je oprávnené:
- neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, - neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi,
- upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný,
- odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Kontakty:
Rozhlas a televízia Slovenska
organizačná zložka Slovenský rozhlas
ulica prof. Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
e-mail: pozdravy.stred@rtvs.sk
Telefón: 048/471 71 45

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava
(ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov žiadateľov
o odvysielanie pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, promócie, poďakovanie) pre oslávencov na žiadosť
fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia web formulára na webovej stránke www.rtvs.sk , a to v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, telefón a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti
prostredníctvom web formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na
https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf . Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu
oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na www.rtvs.org .

Viac informacií nájdete v štatúte programu Hudobné pozdravy


Stiahnuť formulár na objednanie hudobného pozdravu

PDF (PDF, 347kB)

...


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame