Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

Hudobné pozdravy

Hudobné pozdravy z Banskej Bystrice

16. 11. 2017 14:00


Dôležitý oznam pre klientov relácie Rádia Regina Stred - Hudobné pozdravy:


Štúdio RTVS v Banskej Bystrici v súvislosti s opatreniami  proti šíreniu koronavírusu od dnešného dňa až do odvolania nebude osobne prijímať žiadosti klientov Hudobných pozdravov v priestoroch RTVS na Ulici profesora Sáru 1 v Banskej Bystrici. Žiadosti o odvysielanie hudobného pozdravu možno naďalej podávať elektronicky cez e-mailový kontakt pozdravy.stred@rtvs.sk , prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne cez internet. Elektronický formulár, ako aj viac informácií sa nachádza nižšie - pod týmto oznamom.. Prípadné otázky zodpovieme aj telefonicky na čísle: 048/47 17 145.


Gratulácie poslucháčom pri príležitosti životných, pracovných, rodinných jubileí a iných udalostí.

Vysielacie dni: sobota –od 13:00 –do 15,00, nedeľa od 13,00 do 15,00 hod. Poplatok za objednaný pozdrav:  sobota, nedeľa: 9,90 € vrátane DPH.
Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou typu H na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica, alebo poukázať bankovým prevodom: číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2445 5221, variabilný symbol: 450.  V prípade uhradenia poplatku bankovým prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno žiadateľa. Doklad o úhrade (aj v prípade bezhotovostnej platby) spolu so Žiadosťou pošlite prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: RTVS, Slovenský rozhlas, Ulica Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica alebo elektronicky na mail: pozdravy.stred@rtvs.sk . 

RTVS vráti žiadateľovi poplatok v prípade, ak žiadateľ písomne zruší žiadosť o odvysielanie hudobného pozdravu najneskôr 3 dni pred navrhovaným termínom vysielania relácie.
 Pravidlá objednávky: Čitateľne napísaný text pozdravu (max.10 riadkov) a doklad o úhrade musí byť doručený do redakcie najneskôr 14 dní pred termínom vysielania. Rozhoduje deň doručenia Vašej žiadosti k nám do redakcie. V prípade nedodržania tejto lehoty si redakcia vyhradzuje právo zaradiť pozdrav na iný termín, ktorý jej vyhovuje z programových a technických dôvodov. Žiadosť doplňte o telefonické kontakty.
RTVS je oprávnené:
- neakceptovať návrh žiadateľa na konkrétnu skladbu, ak žánrová zhoda so žiadanou skladbou bude zachovaná, - neakceptovať návrh žiadateľa, ak je text pozdravu v rozpore s dobrými mravmi,
- upravovať žiadateľom navrhnutý text po štylistickej a gramatickej stránke a rozsahu s tým, že zmysel textu bude zachovaný,
- odvysielať hudobný pozdrav v najbližšom možnom termíne, ak z technických a programových dôvodov nemôže hudobný pozdrav odvysielať v navrhnutom termíne.

Kontakty:
Rozhlas a televízia Slovenska
organizačná zložka Slovenský rozhlas
ulica prof. Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
e-mail: pozdravy.stred@rtvs.sk
Telefón: 048/471 71 45

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava
(ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov žiadateľov
o odvysielanie pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, promócie, poďakovanie) pre oslávencov na žiadosť
fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia web formulára na webovej stránke www.rtvs.sk , a to v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, telefón a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti
prostredníctvom web formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na
https://www.rtvs.sk/media/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf . Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu
oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na www.rtvs.org .


Stiahnuť formulár na objednanie hudobného pozdravu

Formulár

Živé vysielanie
??:??